Atrakcyjna Korelówka

atrakcyjnaO września tego roku, na terenie naszej szkoły realizowany jest projekt finansowy ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem realizacji projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kornelówka” w Łodzi oraz wzmocnienie zdolności uczniów do wyboru adekwatnej do możliwości ścieżki edukacyjnej i przyszłego zatrudnienia poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego wprowadzenie tablic interaktywnych do procesu nauczania oraz organizację zajęć wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku szkolnym 2014/ 2015.  Projekt jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Partnerstwie z Fundacją Dar edukacji.

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego i skierowany jest to 50 uczniów szkół podstawowych, głównie Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka.

Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kornelówka – atrakcyjna podstawówka to zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, skierowane do uczniów o najsłabszych wynikach w nauce, pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i utworzenie Szkolnego ośrodka kariery.

www.kornelowka.edu.pl/atrakcyjna/